Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – intervenční kardiologie

 

Veřejná zakázka byla rozdělena do 24 částí, v nichž se soutěžily různé zdravotnické prostředky určené k invazivní diagnostice a intervenční léčbě srdečních chorob na pracovišti intervenční kardiologie. 

- technická hodnotící kritéria (mechanické vlastnosti, snadnost zavádění)


Konkrétně se soutěžila zaváděcí pouzdra, diagnostické katetry, vodící katetry, balonkové dilatační katetry, lékové koronární stenty, super tenké PTCA vodiče, super tenké rekanalizační vodiče aj.

Hlavním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost, přičemž nabídky pro každou část veřejné zakázky se hodnotily samostatně. Dále se hodnotila dílčí kritéria nabídkové ceny (váha 70 %) a kvality (váha 30 %).

Účastníci výběrového řízení museli předložit vyplněnou charakteristiku nabízených zdravotnických prostředků zpracovanou samostatně pro každou část veřejné zakázky. Povinnou součástí dokumentace byly také přílohy (technická dokumentace, vzorky).

Pokud v případě předloženého vzorku nebylo možno provést objektivní porovnání kvality nabízeného zdravotnického prostředku s jinými, byl účastníkovi v tomto dílčím kritériu přidělen minimální počet bodů, tj. 1 bod.

Hodnocení v rámci jednotlivých parametrů probíhalo tak, že se sestavilo pořadí nabídek dle kvality zdravotnického prostředku v daném parametru, a to od nejkvalitnějšího po nejméně kvalitní. Nabídce s nejkvalitnějším zdravotnickým prostředkem v daném parametru se přiřadil maximální počet bodů, který bylo možno v daném parametru získat, a každé další nabídce se přiřadil takový počet bodů, který vyjadřoval míru splnění tohoto kritéria (kvalitu zdravotnického prostředku) ve vztahu k nejvhodněji nabídce (nejkvalitnějšímu zdravotnickému prostředku).

Body získané za kvalitu zdravotnického prostředku v jednotlivých parametrech se pro účely hodnocení sčítaly. Nabídka s nejvyšším součtem získala 100 bodů a ostatní nabídky úměrně nižší počet bodů dle vzorce:

Součet bodů hodnocení nabídky / součet bodů nejvýhodnější nabídky x 100 = počet bodů

Body se následně propočetly vahou dílčího kritéria, a tak se došlo k výslednému počtu bodů přidělenému jednotlivým nabídkám pro konkrétní kritérium. Popis jednotlivých hodnotících parametrů kritéria kvality pro jednotlivé části dále specifikovala příloha (kritéria kvality zdravotnických prostředků).


V rámci kritéria kvality se v jednotlivých částech veřejné zakázky hodnotily tyto parametry:

  • tloušťka stěny
  • hladký přechod
  • kvalita jehly (snadnost punkce tepny a zavedení vodiče)
  • těsnost chlopně
  • tvarové a velikostní portfolio
  • mechanické vlastnosti.

Hodnocení bylo nastaveno tak, že čím menší tloušťka, čím vyšší odolnost proti zalomení, čím snazší punkce tepny a zavedení, tím lépe. U mechanických vlastností (ohebnost, odolnost proti překroucení/zalomení, tvarová stálost zakřivení, radiální síla, snadnost zavádění, pushabilita, crossabilita, přístup do bočních větví) získalo více bodů snadnější ovládání ze strany uživatele, komfortnější práce s vodičem, snazší zavádění.