Dodávky ortopedických implantátů včetně bezplatné výpůjčky instrumentárií

 

Veřejná zakázka se týkala dodávek uceleného systému náhrad kyčelních, kolenních a ramenních kloubů do jedné z fakultních nemocnic, včetně bezplatné výpůjčky instrumentárií do konsignačního skladu provozovaného na náklady vybraného dodavatele.

- technická hodnotící kritéria (otěrové vlastnosti, materiál, délka přežití implantátu)


Veřejná zakázka byla rozdělena do 10 částí dle jednotlivých typů kloubních náhrad. Každá část se posuzovala a hodnotila samostatně. Hlavním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost a dílčími kritérii nabídková cena na jeden rok (váha 70 %) a kvalitativní úroveň (váha 30 %). Při hodnocení byla použita bodová stupnice od 0 do 100 bodů, přičemž za kritérium nabídkové ceny tak bylo možno získat maximálně 70 bodů a za kritérium kvality maximálně 30 bodů.

V rámci kritéria kvality členové komise hodnotili několik subkritérií, přičemž každému přidělili určitý počet bodů na základě vzorce:

hodnocená nabídka (součet bodů získaných za všechna subkritéria) / nejvýhodnější nabídka (součet bodů získaných za všechna subkritéria) x 30 = počet bodů kritéria

Dílčí hodnotící subkritéria v rámci kritéria kvality:

 • použitý materiál (váha 15 %) – 15 bodů
 • otěrové vlastnosti (váha 15 %) – 15 bodů

V pořadí druhé subkritérium se hodnotilo na základě předložených výsledků laboratorních testů nebo publikované studie.

V některých částech veřejné zakázky se kromě dvou výše uvedených subkritérií dále hodnotily také tyto parametry:

 • tvar implantátu
  ◦ v případě předložení dokumentace – 5 bodů
  ◦ při nepředložení dokumentace – 0 bodů
 • schopnost osteointegrace podložená studiemi biokompatibility a osteoinduktivní schopnosti
  ◦ při předložení studií – 5 bodů
  ◦ při nepředložení studií – 0 bodů

Ve dvou případech se v rámci kritéria kvality hodnotila kromě subkritéria použitého materiálu (20 bodů) také délka přežití implantátu dle mezinárodně uznávaných registrů ODEP (10 bodů). V poslední části veřejné zakázky se kritérium kvality hodnotilo dle typu konstrukce implantátu.