Dodávky ortopedických implantátů

 

V tomto případě se soutěžily ortopedické implantáty pro jednu z fakultních nemocnic, přičemž veřejná zakázka byla rozdělena do osmi částí podle typů náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Nabídky uchazečů byly hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, tedy nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

- technická hodnotící kritéria s důrazem na jednoduchost obsluhy a výhody pro pacienta


Dílčími hodnotícími kritérii byly kritéria celkové nabídkové ceny včetně zapůjčení sady nástrojů potřebných k zavádění implantátů s váhou 80 % a kvality (technicko – klinické parametry nabízeného předmětu plnění) s váhou 20 %.

Účastníci byli povinni předložit kompletně vyplněnou přílohu č. 5 (Čestné prohlášení o splnění technických podmínek) pro každou část zakázky, pro niž podávali nabídku. Celková maximální bodová hodnota pro každou z částí 1 až 7 byla 100 bodů. Výsledná bodová hodnota byla následně přepočtena vahou dílčího kritéria (20 %).

Hodnocení zadavatelem vymezených „Zvýhodňujících kvalitativních parametrů“ bylo nastaveno následovně:

  • zboží splňovalo zadané podmínky – 50 až 100 bodů pro každý hodnotící parametr a část zvlášť
  • zboží nesplňovalo zadané podmínky – 0 bodů
  • nedoloženo (zadavatel automaticky předpokládal, že zboží zadané parametry nesplňuje) – 0 bodů

Příklady zvýhodňujících kvalitativních parametrů:

  • instrumentárium umožňuje dokonalou a přesnou resekci femuru / proximální tibie a jeho/její kontrolu v souvislosti s předoperačním plánováním a perioperačním nálezem
  • spektrum výšek polyethylenového plata zohledňuje požadavek minimální kostní resekce (možnost použití standardní polyethylenové vložky o výšce menší než 6 mm)
  • bezpečnost implantace kloubních náhrad (absence kovové závlačky k fixaci polyethylenového inzertu, přítomnost centračního čepu či centračních prvků na polyethylenovém inzertu pro bezpečné usazení inzertu v metalickém plášti jamky)
  • bezpečnost implantace kloubních náhrad (přítomnost centračního čepu na keramickém inzertu pro bezpečné usazení inzertu v metalickém plášti jamky)
  • acetabulární implantát má tvar, který minimalizuje množství odfrézované tkáně během přípravy kostního lůžka
  • instrumentárium umožňuje opracování lůžka ve stehenní kosti šetrné vůči měkkým tkáním (excentrické vyhnutí pro operaci pravé a levé strany)
  • součástí nabídky je funkční zátka k obturaci femorálního kanálu